Konto firmowe zestawienieTu znajdziesz porówanie ofert.Karta płatnicza

Konto firmowe zestawienie

Zapoznaj się z krótkim zestawieniem kont firmowych, dzięki któremu będziesz mieć szybki dostęp do niezbędnych informacji o kosztach i usługach oferowanych przez banki. Zanim podpiszesz umowę zapoznaj sie ofertą kilku banków.

Zobacz więcej

Tu znajdziesz porówanie ofert.

Zanim wybierzesz odpowiednie konto dla Twojej Firmy zapoznaj się przynajmniej z kilkoma ofertami. Wybór rachunku firmowego to ważna decyzja, a Twoja satysfakcja opierać się będzie na jakości usług bankowych i ich kosztach. Sprawdź krótkie porównanie ofert.

Zobacz więcej

Karta płatnicza

Nie wszędzie karty płatnicze kosztują, zobacz jakie warunki musisz spełnić, aby nie płacić za kartę. Ile kosztuje korzystanie z bankomatu w kraju i za granicą? Sprawdź oferty banków.

Zobacz więcej

Regulamin Strony

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez bestbanking.pl
z dnia 24 marca 2015 r.

Rozdział I. Definicje

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę poprzez stronę internetową http://bestbanking.pl
1.2. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest KTW Consulting. z siedzibą w Lublinie, ul. Miodowa 9

2. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:
a) Blog – blog internetowy prowadzony przez Użytkownika w sieci Internet, rozpowszechniony pod adresem….
b) Forum – forum internetowe prowadzone pod adresem … Forum może być moderowane lub niemoderowane;
c) Konto – dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część Serwisu pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych zgromadzonych w Serwisie,
d) Profil – zgromadzone w Serwisie dane Użytkownika, które Użytkownik może zmieniać, uzupełniać lub usuwać,
e) Post – wypowiedź użytkownika na Forum,
f) Serwis – Serwis internetowy udostępniony pod adresem http://bestbanking.pl
g) Użytkownik – osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie i jest usługobiorcą Usług, bądź osoba, która korzysta z Usług bez konieczności rejestracji,
h) Usługi – świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu, a także związane z innymi czynnościami.

Rozdział II. Warunki ogólne korzystania z usług

3.1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji w Serwisie.
3.2. Korzystanie z niektórych Usług nie wymaga rejestracji w Serwisie. Zasady korzystania z takich Usług określają odrębne postanowienia.
3.3. Usługodawca może wprowadzić odpłatność za niektóre usługi. O konieczności poniesienia opłaty Użytkownik zostanie za każdym razem poinformowany przed jej pobraniem.
3.4. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników samodzielnie. Usługodawca może powierzyć świadczenie niektórych usług osobom trzecim bądź świadczyć usługi poprzez osoby trzecie, które mogą działać w imieniu lub na rzecz Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca każdorazowo poinformuje Użytkownika o osobie, adresie oraz innych danych osoby trzeciej.
3.5. Prawidłowe korzystanie z pełni usług świadczonych w Serwisie jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do Internetu komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową
(np. Chrome, Firefox, Opera, Safari lub podobną).

Rozdział III. Rejestracja w Serwisie, ochrona danych osobowych

4.1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem. Administratorem zbioru danych jest Usługodawca.
4.2. Podczas rejestracji w Serwisach Użytkownik podaje w szczególności następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej,
c) login (nick),
d) dane niezbędne do wystawienia faktury, w przypadku korzystania z usług płatnych.
4.3. Korzystanie z poszczególnych Usług, w szczególności w zakresie pośrednictwa finansowego, może wymagać podania przez Użytkownika danych innego rodzaju.
4.4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, przy czym podanie danych określonych w ust. 4.2 lit. b-c oraz ust. 4.3 może być wymagane do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. Usługodawca nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych (dotyczyć to może np. udziału w organizowanych konkursach i promocjach dla Użytkowników, usług w zakresie pośrednictwa finansowego oraz podobnych). O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.
4.5. Usługodawca przetwarza następujące dane eksploatacyjne technologiczne dotyczące Użytkownika:
a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych wskazanych w ust.4.2,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
4.6. Korzystanie z Usług świadczonych w Serwisach może wymagać udzielenia przez Użytkownika zgody na przechowywanie przez Usługodawcę informacji, w szczególności niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies), lub dostęp do przechowywanych plików tego rodzaju, na urządzeniu Użytkownika. Pliki te nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, a także mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Użytkownik może odmówić udzielenia zgody poprzez użycie odpowiednich narzędzi konfiguracyjnych w stosowanej przeglądarce internetowej.
4.7. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do Użytkowników niezarejestrowanych w Serwisie, jeśli jest to niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.
4.8. Prawidłowe korzystanie z niektórych Usług może wymagać udzielenia przez Użytkownika zgody na opracowywanie przez Usługodawcę zbieranych lub przechowywanych danych osobowych Użytkownika w celu poprawy jakości świadczonych Usług. Użytkownik zawsze będzie poinformowany o rodzaju opracowywanych danych, zakresie opracowywania danych oraz celu ich opracowywania.
4.9. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przechowywania informacji, o którym mowa w ust. 4.6, określa „Polityka Prywatności”.
5.1. W celu zarejestrowania Konta oraz korzystania z Usług świadczonych w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie, przekazywanie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis,
b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych,
c) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych poprzez Serwis,
d) rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych w Profilu w sieci internet, w sposób określony w odpowiedniej części Serwisu,
5.2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany w Profilu adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Serwisu do nieokreślonej liczby Użytkowników.
5.3. Świadczenie niektórych usług w Serwisie przez osoby trzecie może wymagać udostępniania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim. O konieczności wyrażenia zgody na udostępnienie lub przekazania osobowych Użytkownik będzie każdorazowo poinformowany przed ich podaniem.
5.4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty
elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych.
6.1. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług świadczonych w Serwisie każdy Użytkownik powinien dokonać rejestracji Konta. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w Internecie na stronie http://… Przez rejestrację Konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na czas nieokreślony.
6.2. Użytkownik powinien podać prawdziwe i prawidłowe dane niezbędne do zarejestrowania Konta. Użytkownik powinien aktualizować dane zgromadzone w Serwisie w miarę potrzeby.
6.3. Użytkownik powinien prawidłowo zabezpieczyć jego dane służące do korzystania z Usług, w szczególności utworzone przez Użytkownika hasło pozwalające na dostęp do Serwisu. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik. Użytkownik nie może udostępniać
danych niezbędnych do korzystania z Konta innym osobom.
6.4. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika oraz usunięcie Konta następuje na żądanie użytkownika skierowany za pośrednictwem poczty elektronicznej do Usługodawcy (adres e-mail kontakt@bestbanking.pl) bądź poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Serwisie, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Wskutek likwidacji Konta dane osobowe Użytkownika zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług.
6.5. Wypowiedzenie umowy i usunięcie Konta nie wiąże się z usunięciem z Serwisu utworów, danych, opinii, komentarzy i innej aktywności Użytkownika, chyba że niniejszy Regulamin bądź postanowienia odnoszące się do poszczególnych Usług stanowią inaczej.
7.1. Usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia i usunąć Konto po upływie tego okresu, jeśli:
a) sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych w Serwisie jest sprzeczny z obowiązującymi normami obyczajowymi,
b) Użytkownik nawołuje w Serwisie do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, bądź narusza prawa osób trzecich,
c) Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników Serwisu,
d) Użytkownik zamieszcza obraźliwe lub wulgarne treści, lub też jeśli rozpowszechnia reklamy w postach.
7.2. W przypadkach mniejszej wagi Usługodawca może poprzestać na czasowym zawieszeniu Konta lub czasowym zawieszeniu Konta na okres nie dłuższy niż 30 dni. W tym okresie Użytkownik nie może korzystać z Usług wskazanych przez Usługodawcę. Zawieszenie Konta następuje po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania podejmowania działań.
7.3. Oświadczenia Usługodawcy dotyczące wypowiedzenia umowy zawartej z Użytkownikiem i likwidacji Konta lub zawieszeniu Konta składane są za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Profilu.
7.4. Z chwilą likwidacji Konta Usługodawca zaprzestaje świadczenia Usług na rzecz Użytkownika. Jeśli Użytkownik korzystał z usług odpłatnych, Usługodawca zobowiązany jest zwrócić mu niewykorzystaną część należności.

Rozdział IV. Odpowiedzialność stron

8.1. Korzystając z usług świadczonych przez Usługodawcę każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
a) przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,
b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
c) korzystania z Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
d) poszanowania powszechnie obowiązującego przepisów prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,
e) nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej.
8.2. Użytkownik nie może:
a) zamieszczać reklam oraz innych informacji o charakterze komercyjnym w ramach Usług do tego nieprzeznaczonych,
b) zamieszczać, rozpowszechniać lub przechowywać w Serwisie danych, w szczególności utworów i innych materiałów, do których prawa przysługują osobie trzeciej, chyba że Użytkownik uzyskał stosowną zgodę tej osoby,
c) dostarczać, rozpowszechniać lub przechowywać w Serwisie treści bezprawne, w szczególności treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje,
d) korzystać z Usług w celach agitacji politycznej lub religijnej w ramach Usług do tego nieprzeznaczonych,
e) zakładać i prowadzić blogów, których zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług, chyba że Usługodawca przewidział taką możliwość,
f) używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady netykiety.
9.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie.
9.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w Serwisie.
9.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności Serwisu, zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych. Usługodawca zapewnia, że planowane prace techniczne przeprowadzane będą zwłaszcza w godzinach nocnych, w taki sposób, aby powodowały możliwie najmniejszą uciążliwość dla Użytkowników.
10.1. Użytkownik udziela Usługodawcy nieograniczonego w czasie i przestrzeni, niewyłącznego zezwolenia na rozpowszechnianie w sieci Internet wskazanych utworów dostarczonych przez Użytkownika w serwisie bestbanking.pl, w taki sposób, aby każda osoba miała do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wskazanym.
10.2. Usługodawca może także korzystać z utworów, o których mowa w ust. 10.1 w celu promocji i reklamy Serwisu lub Usług, a także w celach związanych z marketingiem własnym Usługodawcy. Uprawnienie to dotyczy także opracowań utworów.
10.3. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zezwolenie, o którym mowa w ust. 10.1 poprzez usunięcie utworu z serwera Użytkownika. Wypowiedzenie umowy i usunięcie Konta nie jest tożsame z odwołaniem zezwolenia.
11.1. Z tytułu udzielonego przez Użytkownika zezwolenia, o którym mowa w ust. 10.1 i 10.2, Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie od Usługodawcy. Użytkownik w nieodwoływalny sposób zrzeka się prawa do wynagrodzenia.
11.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne korzystanie z utworów i innych danych Użytkownika przez osoby trzecie, w szczególności pobranie w celu rozpowszechniania i dalsze rozpowszechnianie utworów Użytkownika przez osobę trzecią.
11.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane pochodzących od Użytkowników, a także za treści oraz dane rozpowszechnione w komentarzach do wpisów, jeśli pochodzą one od Użytkowników, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
11.4. Usługodawca może zablokować dostęp bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez Użytkownika, w tym każdy wpis, utwór bądź komentarz, jeśli poweźmie urzędową lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze tych danych. W takim przypadku Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za skutki zablokowania dostępu bądź usunięcia danych.

Rozdział V. Warunki świadczenia Usług

12.1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług nie wiąże się z koniecznością korzystania przez Użytkownika z wszystkich Usług. Użytkownik może dowolnie rozpoczynać i zaprzestać korzystania z poszczególnych Usług, według własnego uznania.
12.2. Usługodawca może rozszerzać lub ograniczać zakres świadczonych Usług, a także zakończyć świadczenie Usługi. W tym celu Usługodawca zmienia treść Regulaminu i informuje o tym Użytkowników w sposób wskazany w ust. 21. W takim przypadku Użytkownik może wypowiedzieć umowę zawartą z Usługodawcą z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
12.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę Użytkownikowi w zakresie świadczenia poszczególnych Usług z ważnych przyczyn wskazanych w Regulaminie i w sposób wskazany w regulaminie, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
12.4. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w zakresie świadczenia poszczególnych Usług w każdym czasie, chyba że odrębne postanowienia umowne zakreślają szczególny okres wypowiedzenia.
12.5. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych Usług mogą określać odrębne regulaminy i opisy świadczenia tych Usług.
13.1. Usługa prowadzenia Bloga pozwala Użytkownikowi na rozpowszechnianie w sieci Internet wpisów dostępnych pod wybranym przez Użytkownika adresem internetowym w domenie
13.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę w zakresie świadczenia Usługi prowadzenia Bloga, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, jeśli:
a) Użytkownik w sposób rażący dopuszcza się naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dóbr osobistych innych osób lub jeśli rozpowszechnia utwory, do których nie nabył autorskich prawa majątkowych,
b) jeśli Blog ma charakter wyłącznie reklamowy bądź spamerski, c) jeśli w ciągu 6 miesięcy od założenia Bloga użytkownik rozpowszechni na nim nie więcej niż dwa wpisy, bądź jeśli od ostatniego wpisu na Blogu upłynęło więcej niż 12 miesięcy.
13.3. Po upływie okresu wypowiedzenia Usługodawca może, według własnego uznania, bądź usunąć Bloga, bądź poprzestać tylko na uniemożliwieniu Użytkownikowi dokonywania kolejnych wpisów. Do upływu okresu wypowiedzenia Usługodawca może zawiesić Konto Użytkownika w sposób określony w ust. 7.2.
13.4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć każdy rozpowszechniony utwór bądź całego Bloga.
13.5. Użytkownik może wprowadzić obostrzenia w komentowaniu wpisów w sposób określony w systemie Bloga.
13.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia lub poddania każdego komentarza pod wpisem moderacji, w szczególności jeśli treść komentarza narusza dobra osobiste osób trzecich.
14.1. Forum jest usługą pozwalającą na publiczne komentowanie zjawisk i zdarzeń przez Użytkowników. Korzystanie z Usług w zakresie Forum nie wymaga rejestracji Użytkownika, chyba że Usługodawca wprowadził konieczność rejestracji Użytkowników w odniesieniu do danego rodzaju Forum.
14.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są powszechnie dostępne w sieci Internet. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi.
14.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę w zakresie świadczenia Usługi Forum, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, jeśli:
a) Użytkownik w sposób rażący dopuszcza się naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dóbr osobistych innych osób lub jeśli rozpowszechnia w obrębie komentarzy utwory, do których nie nabył autorskich prawa majątkowych,
b) jeśli komentarze mają charakter wyłącznie reklamowy bądź spamerski.
14.4. Do upływu okresu wypowiedzenia Usługodawca może zawiesić Konto Użytkownika w sposób określony w ust. 7.2.
14.5. Usługodawca nie sprawdza lub moderuje treści pochodzących od Użytkowników przed ich rozpowszechnieniem, ani też po rozpowszechnieniu. Usługodawca może oznaczyć dane Forum jako moderowane, tj. sprawdzać lub moderować treści pochodzące od Użytkowników.
15.1. Korzystający z Usługi Użytkownicy mogą wymieniać się opiniami dotyczącymi inwestycji giełdowych, rynków kapitałowych oraz podobnymi. Opinia to pogląd Użytkownika dotyczący zachowania określonego waloru na rynku, jej pozycji oraz przewidywanej zmiany w przyszłości. Opinie nie są rekomendacjami w rozumieniu przepisów prawa.

15.2. Newsletter@Mail to usługa automatyzująca dostęp do wiadomości rozpowszechnionych w portalu bestbanking.pl na podstawie zdefiniowanych przez Użytkownika słów kluczowych.
15.3. W zależności od konfiguracji usługi, Usługodawca może kierować do Użytkownika link do wiadomości zawierającej słowa kluczowe zdefiniowane przez Użytkownika, w sposób i w czasie określonym przez Użytkownika.
15.4. Usługa umożliwia (opcjonalnie) wysyłanie do użytkownika informacji o artykułach zgodnych z podanym przez użytkownika wzorcem na jego skrzynkę e-mail.

16.1. Przez usługi w zakresie pośrednictwa finansowego (http://bestbanking.pl) Usługodawca zobowiązuje się do pośredniczenia pomiędzy Użytkownikiem a instytucjami finansowymi (w szczególności bankami) w zakresie zawarcia umowy na korzystanie z produktów finansowych, a także świadczenia innych usług, jak np. porównywarka produktów finansowych.
16.2. Użytkownik zainteresowany usługami w zakresie pośrednictwa finansowego w szczególności może:
a) wskazać zakres usług, jakimi jest zainteresowany,
b) podać dane osobowe niezbędne do świadczenia usługi,
c) zakreślić rodzaj instytucji finansowych, których produktami finansowymi jest zainteresowany,
d) wyrazić zgodę na przekazanie lub udostępnienie podanych danych osobowych instytucjom finansowym w celu świadczenia usług przez te instytucje, a także na opracowywanie zgromadzonych danych osobowych w celu polepszenia jakości świadczonych usług i dopasowania ofert.
16.3. Usługodawca nie pobiera od Użytkownika wynagrodzenia tytułem świadczenia usług w zakresie pośrednictwa finansowego.
16.4. Usługodawca nie jest uprawniony do zawierania umów lub składania wiążących oświadczeń woli bądź też przyjmowania ofert w imieniu Użytkownika.
16.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść lub sposób wykonania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a instytucją finansową.
16.6. W celu prawidłowego rozliczenia usług świadczonych przez instytucje finansowe Usługodawca może, za zgodą Użytkownika, sprawdzać skuteczność świadczenia usług w zakresie pośrednictwa finansowego, także poprzez weryfikację danych Użytkownika w instytucji finansowej. Weryfikacja taka następuje z poszanowaniem przepisów o tajemnicy bankowej.
16.7. Usługodawca przekazuje lub udostępnia dane osobowe podane przez Użytkownika wyłącznie w celu świadczenia Usług określonych przez Użytkownika oraz wyłącznie podmiotom, na podanie lub udostępnienie swoich danych Użytkownik wyraził zgodę.

Rozdział VI. Reklamacje

17.1. Każdy z Użytkowników ma prawo wniesienia reklamacji związanej ze sposobem świadczenia usług, w szczególności niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę, a także dotyczącą:
a) sposobu lub jakości świadczenia Usług,
b) działalności Serwisu,

17.2. 20.2. Użytkownik składa reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres kontakt@bestbanking.pl bądź pocztą, na adres: KTW Consulting, ul. Miodowa nr 9, 20-383 Lublin, wskazując równocześnie:
a) dane identyfikacyjne użytkownika,
b) określenie rodzaju reklamowanej Usługi i przedmiotu reklamacji,
c) okoliczności uzasadniające reklamację,
d) roszczenie Użytkownika
17.3. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej wniesienia, a następnie informuje Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia.
17.4. Jeśli reklamacja złożona przez Użytkownika nie spełnia warunków określonych w ust.
17.5., Usługodawca wzywa Użytkownika, za pośrednictwem wiadomości skierowanej na adres poczty elektronicznej, do uzupełnienia reklamacji.
17.6. Usługodawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu
14 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji, powiadamiając Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji. W przypadkach określonych w ust. 24.4 14-dniowy termin biegnie od daty uzupełnienia reklamacji przez Użytkownika.
17.7. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, stosownie do żądania Użytkownika, Usługodawca rozpoczyna świadczenie reklamowanej Usługi w sposób zgodny z ustaleniami poczynionymi z Użytkownikiem.

Rozdział VII. Przepisy końcowe

18.1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności ze względu na zmianę zakresu Usług lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie związanym z zakresem niniejszego Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od powiadomienia Użytkowników.
18.2. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie http:// lub przy logowaniu Użytkownika na jego Koncie, lub poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
18.3. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z Usług w sposób określony zmienionym Regulaminem, może wypowiedzieć umowę i usunąć Konto z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

19. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.